Schut Zaden

Roberkochstraat 51

7316 HC Apeldoorn

Nederland

Tel 0031-(0)618978254

Email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Btw nummer NL100768891B01

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Schut  Zaden.

 1. 1.AANBIEDINGEN
  1. 1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders overgekomen. Verkoper is niet eerder gebonden, dan nadat hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
  2. 2.Tenzij uitdrukkelijk door koper bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, kan de verkoper volstaan met levering van de gebruikelijke handelskwaliteit.
  3. 3.Eventuele door koper gestelde van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien en voorzover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
  4. 2.
   1. 1.Tenzij anders vermeld, geldt de prijs af magazijn, exclusief B.T.W., emballagekosten, eventueel aan de grens te heffen rechten en vereiste keuringen.
   2. 2.Indien na de datum van aanbieding éénmeer der kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan is verkoper gerechtigd bij de aanvaarding van de opdrachten de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

      3. OVEREENKOMST TOT LEVERING

 1. 1.Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaaden dat uit de door verkoper in te winnen informatie blijkt dat de wederpartij voldoende kredietwaardig wordt geacht.

      4. LEVERINGSRISICO EN EIGENDOMSBEHOUD

 1. 1.Bestelde goederen worden geacht te zijn geleverd:
 2. a.bij franko levering op het moment van aankomst van het vervoermiddel.
 3. b.alle schade ontstaan uit het niet nakomen van kopers verplichtingen in dit artikel omschreven, kunnen op de koper wroden
  1. 2.Gehele of gedeeltelijke franko levering heeft op de vorenbedoelde overgang van het risico op koper geen invloed, evenmin een verklaring in de vrachtbrief dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening zijn van afzender.
  2. 3.De goederen blijven eigendom van verkoper tot volledige koopprijs en eventuele renten zijn voldaan.

      5. LEVERTIJD

 1. 1.Verkoper geeft zich alle moeite, om de goederen op tijd af te leveren, zonder echter enige aansprakelijkheid voor het overschrijden van een leveringstermijn op zich te nemen.
 2. 2.Indien is overeengekomen, dat de levering bij gedeelten of ,,op afroep’’ zal plaatshebben, wordt elk gedeelte of elke afroep alleen afzonderlijke levering beschouwd.

      6. OVERMACHT

 1. 1.Indien verkoper door overmacht is verhindert de overeenkomst uit te voeren ongeacht of deze nog niet of slechts gedeeltellijk is uitgevoerd, heeft hij te zijner keuze het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten voor de duur van het gevolg der overmacht, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder tot enige schade vergoeding te zijn gehouden.
 2. 2.Indien koper hem daartoe schriftelijk aanmaant is verkoper verplicht zich binnen 14 dagen ten aanzien van zijn keuze als vorenbedoeld te verklaren.
 3. 3.Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, misoogsten, stoppen van import, vertragingen in de aanvoer van aflevering, overheidsmaatregelen, brand en andere ernstige bedrijfstoringen, sabotage en gewapende akties, onlusten, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van verkoper niet kan worden gevergd.

      7. RECLAMES

 1. 1.Indien niet binnen 1 maal 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen uitdrukkelijk is gereclameerd zowel telefonisch als schriftelijk over de hoeveelheid en over de kwaliteit van de levende materialen, dan zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven of op de afleveringsbonnen vermeld bindend en wordt de kwaliteit goed geacht.
 2. 2.Andere reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door koper per aangetekend schrijven bij de verkoper te zijn ingediend met een nauwkeurige motivering.
 3. 3.Indien de reclame gegrond is bevonden, zal de verkoper hetzij een redelijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde der goederen ten aanzien waarvan de reclame terecht werd ingediend, hetzij deze goederen voor eigen rekening vervangen, zulke te zijner keuze en onder voorbehoud dat de gereclameerde goederen desgewenst door verkoper zijn terugontvangen.
 4. 4.Eventueel reclames betreffende een bepaalde levering ontslaan koper er niet van verplichting of opschorting van betaling.
 5. 5.Tijdens de reclameperiode en erna, als de reclame gegrond is, dienen de goederen toch zorgvuldig behandeld te worden, zodat geen kwaliteitsteruggang optreedt.

      8. BETALING

 1. 1.Indien koper niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht over het factuurbedrag per de datum waarop deze termijn is verlopen, een rente te berekenen van 1% per maand vanaf de vervaldatum tot aan de ontvangst door verkoper, alsmede met 15% incassokosten.
 2. 2.Alle betalingen dienen zonder korting of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van verkoper of door overschrijving of storting op het op de faktuur aangegeven bankrekeningnummer.
 3. 3.Eventueel door verkoper te maken inkasso-,wissel- en protestkosten, alsmede gerechtelijke en andere kosten ter invordering van het hem verschuldigde komen voor rekening van koper.
 4. 4.Verkoper heeft steeds het recht, door hem gewijzigde omstandigdheden, ook ingeval andere betalingsvoorwaarden zijn overeen gekomen de levering of verdere levering van goederen afhankelijk te stellen van vooruitbetaling, betaling á kontant of betaling van een voorschot op de koopprijs.

      9. ONTBINDING

 1. 1.Indien koper niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem voortvloeit uit deze of enige andere met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van koper, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder enige ingebreke stellimg en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks naar zijnerkeuze, zonder tot enigen schadevergoeding te zijn gehouden. Onverminderd de aan verkoper overigens toekomende rechten is verkoper gerechtigd bij gehele of gedeeltelijke ontbinding derovereenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interresten. Ingeval verkoper de uitvoering der overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, is iedere vordering, welke verkoper heeft of krijgt op koper, dadelijken ineens opeisbaar.

      10. ZADEN

Zaden worden netto geleverd.

 • GARANTIE: verkoper is niet aansprakelijk voor slechte resultaten die met het geleverde behaald worden en voor de gevolgen daarvan.
 • EMBALLAGE: pallets, containers en kratten die niet retour worden gezonden, alsook benodigde, worden in rekening gebracht. Binnen een week moet schriftelijk worden opgegeven waar pallets, containers en kratten die niet onmiddellijk worden teruggenomen opgeslagen zijn of worden. Lege zakken worden niet teruggenonmen.
 • KEURINGEN: indien door koper keuringseisen worden voorgeschreven die de gebruikelijke keuringseisen te boven gaan, zal verkoper de hieraan verbonden extra kosten aan koper in rekening brengen. De onder keuring van de N.A.K.T.. staande zaden worden geleverd met herkomstcertificaat. Voorzover in onze eigen voorwaarden niet anders is bepaald, gelden voor de overige de voorwaarden van I.S.F. Internationale Seed Federation en de Algemene Voorwaarden voor de handel in Landbouwzaden (A.V.H.Z.) d.d. 21 januarie 2002

      11. PLANTEN

 1. 1.Voorzover in onze eigen voorwaarden niet anders is bepaald, gelden de ,,Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland 2008 Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.’’

      12  RECHT

Het Nederlandse recht is op de overeekomst van toepassing. De rechter in het arrondissement Arnhem is competent.

      13. ADVIEZEN

Schut Zaden is niet aansprakelijk bij het geleverde product advies.

 

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.